Voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Full Effect h.o.d.n. Kiddy-fun
Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Middelburg, onder inschrijfnummer:
503123160000.
Hierin zijn opgenomen de bepalingen en regels waarmee Full Effect werkt.


Bedrijfsnaam: Full Effect
Marco Wesselius
Adres hoofdvestiging: Finlandweg 10C
                                4538 BL Terneuzen
Telefoon: 06-30002839

info@fulleffect.nl
www.fulleffect.nl / www.fulleffect.eu

Bij de verhuur van Spring-, spel-kussens en andere attracties of attributen werkt Full Effect onder de handelsnaam Kiddy-fun en/of Attractie-verhuurder.nl (Let op: Full Effect Kledingverhuur valt hier buiten)

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe Kiddy‐Fun zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.

1.2 Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene, die een overeenkomst met Kiddy‐Fun aangaat tot het huren van speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en andere aanverwante artikelen, alsmede degene, die met Kiddy‐
Fun omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Kiddy‐Fun dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld.

1.4 Afwijkende algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien Kiddy‐Fun hiermede schriftelijk akkoord is gegaan.

1.5 Deze algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op het personeel en hulpkrachten van Kiddy‐Fun, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, door wie Kiddy‐Fun de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

1.6 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

Artikel 2: Tot stand komen van overeenkomsten
2.1 Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van Kiddy‐Fun tot het aangaan van een overeenkomst) zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle gehuurde materialen en speeltoestellen worden door Kiddy‐Fun bezorgd tegen doorberekening van de bezorgkosten. De bezorgkosten bedragen € 0,28 per gereden kilometer te rekenen vanaf 10 kilometer buiten Zeeland of west Noord-Brabant (Gemeente Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal en Dinteloord), zulks met een minimum van € 5,00.

2.3 Afmetingen en dergelijke gegevens in offertes en/of website weergegeven dienen dusdanig te worden gelezen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de gehuurde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door Kiddy‐Fun verzonden bescheiden en/of op website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

2.4 Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de relevante omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan Kiddy‐ Fun bekend waren ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst. Kiddy‐Fun is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar vóór de uitvoering van de overeenkomst wijziging komt. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.5 Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien Kiddy‐Fun een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Kiddy‐Fun zal tot de uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij de door de wederpartij voor akkoord getekende opdrachtbevestiging retour ontvangen heeft.

Artikel 3: Verhuur van materialen en/of speeltoestellen
3.1 De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Kiddy‐Fun zich verbindt tot het
verhuren van materialen en/of speeltoestellen.

3.2 Kiddy‐Fun draagt zorg voor het vervoer van de gehuurde materialen en/of
speeltoestellen, welk vervoer geschiedt voor risico van Kiddy‐Fun. Boven de overeengekomen huurprijs wordt een afzonderlijke vergoeding ter zake van het vervoer (de in artikel 2.1 genoemde bezorgkosten) in rekening gebracht.

3.3 De wederpartij draagt zorg, dat de plaats waarin Kiddy‐Fun de gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient af te leveren of op te halen op de met Kiddy‐Fun overeengekomen tijden voor Kiddy‐Fun toegankelijk is, dat er voldoende parkeermogelijkheid voor de transportmiddelen is en dat Kiddy‐Fun eventuele werkzaamheden kan verrichten op het door haar geplande tijdstip en op de door haar meest efficiënt geachte wijze. De wederpartij vrijwaart Kiddy‐Fun voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de in de vorige volzin bedoelde verplichting.

3.4 De wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de
noodzakelijke aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220 Volt en minimaal 16 Ampère) voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een straal van 20 meter van de attractie.

3.5 De wederpartij draagt zorg dat ten tijde van de aflevering en het ophalen van de
materialen en/of speeltoestellen minimaal 1 persoon ter plaatse aanwezig is, die kan helpen bij het plaatsen en afbreken van het gehuurde object.

3.6 De wederpartij zal aan Kiddy‐Fun de extra kosten verschuldigd zijn welke voor
Kiddy‐Fun ontstaan doordat niet, niet tijdig of niet geheel is voldaan aan het bepaalde in 3.3, 3.4 of 3.5. In geval van het niet aanwezig zijn van 1 persoon ter plaatse bij het afleveren en/of het ophalen wordt een meerprijs in rekening gebracht van € 35,‐‐ per bezoek. Voor ieder kwartier van oponthoud als gevolg van een omstandigheid als vermeld in artikel 3.3. en 3.4 zal € 10,‐‐ in rekening worden gebracht. Indien niet, niet tijdig of niet geheel voldaan is aan het bepaalde in 3.3., 3.4 of 3.5 behoudt Kiddy‐Fun zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

3.7 Onder een huurdag wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van
verhuring, welke is aangegeven op de bevestiging, om 9.00 uur ’s‐ochtends en afloopt om 21.00 uur ’s avonds, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht.

3.8 De wederpartij heeft (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) niet het recht
gehuurde materialen en/of speeltoestellen wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.

3.9 De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. De wederpartij is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. Van eventuele gebreken dient de wederpartij bij ontvangst melding te maken. Bij gebreke hiervan zal Kiddy‐Fun geacht worden de juiste materialen en/of speeltoestellen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient de wederpartij aan Kiddy‐Fun de kosten van herstel of vervanging van deze materialen en/of speeltoestellen door nieuwe materialen en/of speeltoestellen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de gehuurde materialen geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.

3.10 De wederpartij zal de gehuurde materialen en/of speeltoestellen slechts gebruiken
overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de
huurtermijn teruggeven in de staat waarin de wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. De wederpartij zal zich tevens houden aan de op de achterzijde van de opdrachtbevestiging vermelde gebruiksvoorschriften. De wederpartij is tegenover Kiddy‐ Fun aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen en/of speeltoestellen ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De wederpartij vrijwaart Kiddy‐Fun voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde materialen of wegens onzorgvuldig gebruik.

3.11 De wederpartij zal de gehuurde materialen en /of speeltoestellen schoon en droog houden tijdens huurdag. Dit betekend dat:
- Er geen etens- of drinkwaar genuttigd wordt op attracties en/ of speeltoestellen.
- Er niet gespeeld mag worden op de attracties en/of speeltoestellen met schmink.
- Er niet met water, confetti, speelgoed of andere materialen die vuil of schade kunnen aanbrengen op of in de buurt van de attracties en/of speeltoestellen gespeeld mag worden (ook niet ter verkoeling).

3.11.1 Indien bij retour of ophaling door Kiddy-fun geconstateerd wordt dat wederpartij niet aan voorgaande artikel heeft voldaan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht á €35,- per uur. Dit zal worden verrekend met de waarborg. Kiddy-fun zal dit meteen kenbaar maken door middel van foto’s.

3.12 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder bij gebruik van het gehuurde
zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf.

3.13 Kiddy‐Fun is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van materialen en/of speeltoestellen van Kiddy‐Fun te vrezen valt. In dit geval is Kiddy‐Fun niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de wederpartij de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

3.13.1 Indien 24 uur voor de dag van huur, bestaat er de mogelijkheid voor wederpartij om gebruik te maken van een weergarantie. Dit betekend dat voor 25% van de factuursom de datum verplaatst kan worden naar een andere datum naar wens, mits attractie beschikbaar is.

Artikel 4; Waarborgsom
4.1 De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt
genomen, aan Kiddy‐Fun een waarborgsom te overhandigen of bij online reservatie te voldoen via overboeking.

4.2 De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode
en bedraagt voor blow-ups, skydancers, funfood en zeskamp spellen € 50,‐‐ per dag, voor springkussens € 100,-- per dag en voor opblaasbare en mechanische attracties €200,-- per dag. Indien huurder verlenging van de huurovereenkomst wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Kiddy‐Fun de
huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.

4.3 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een
vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Kiddy‐Fun de door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5: Annulering
5.1 Een overeenkomst als in 1.2 bedoeld kan door de wederpartij steeds worden
geannuleerd. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en heeft de hieronder omschreven gevolgen.

5.2 Indien een annulering geschiedt binnen 30 dagen voor de (eerste) dag waarop dag
waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Kiddy‐Fun 10% van de huursom te vergoeden.

5.3 Indien de annulering geschiedt binnen 14 dagen voor de (eerste) dag waarop de
overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Kiddy‐Fun
25% van de huursom te vergoeden.

5.4 Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Kiddy‐Fun 50% van de huursom te vergoeden.

5.5 Indien de annulering geschiedt binnen 2 dagen voor de (eerste) dag waarop de
overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Kiddy‐Fun 100% van de huursom te vergoeden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebrekkig, niet tijdig of
onvolledig uitvoeren van een overeenkomst als bedoeld in 1.2 is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kiddy‐Fun.

6.2 De wederpartij vrijwaart Kiddy‐Fun voor claims van derden ten gevolge van schade
als in 6.1 bedoeld.

6.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid als in 6.1 bedoeld geldt niet indien en voor
zover Kiddy‐Fun het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Indien Kiddy‐Fun door overmacht niet in staat is tijdig, geheel, juist en deugdelijk te
leveren, heeft Kiddy‐Fun het recht om de overeenkomst te beëindigen, dan wel om onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te leveren, een en ander zonder dat Kiddy‐Fun gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

7.2 Van overmacht aan de zijde van Kiddy‐Fun is sprake, indien Kiddy‐Fun na het sluiten
van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in‐ en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en arbeidsongeschiktheid, alles zowel in het bedrijf van Kiddy‐Fun als bij derden, van wie Kiddy‐Fun de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld van Kiddy‐Fun ontstaan.

Artikel 8: Klachten
8.1 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij onmiddellijk mondeling
worden gemeld en vervolgens schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na
ontvangst en ingebruikneming van het gehuurde. Bij gebreke hiervan heeft Kiddy‐Fun het recht de klacht naast zich neer te leggen.

8.2 Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

8.3 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en andere verplichtingen.

Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden contant of bij vooruitbetaling, zulks afhankelijk van de keuze van de wederpartij als blijkende uit de opdrachtbevestiging, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2 Indien de wederpartij niet contant bij de aflevering dan wel voorafgaand aan de aflevering betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

9.3 Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover Kiddy‐Fun door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

9.4 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,‐‐.

9.5 Kiddy‐Fun is steeds gerechtigd onbeperkte verrekening toe te passen.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen,
onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, of ondercuratelestelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal Kiddy‐Fun gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Kiddy‐Fun en de wederpartij te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

10.2 De wederpartij doet afstand van haar beroep op ontbinding van de overeenkomst
op grond van het bepaalde in de artikelen 6:265 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Mededelingsplicht
11.1 De wederpartij dient Kiddy‐Fun onverwijld in te lichten indien beslag gelegd wordt
dan wel dreigt te worden gelegd op het gehuurde of indien op enige andere wijze de
eigendomsrechten van Kiddy‐Fun dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is
tevens van toepassing in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij
surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.

11.2 Wederpartij garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het
vorige lid van dit artikel voordoet, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator onverwijld inzage geeft in de tussen de wederpartij en Kiddy‐Fun gesloten huurovereenkomst.

Artikel 12: Wijzigingen
12.1 Kiddy‐Fun is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

12.2 Wijzigingen zullen voor de wederpartij slechts verbindend worden, indien Kiddy‐
Fun de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijziging van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de wederpartij Kiddy‐Fun schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.

12.3 Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van
de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en
Kiddy‐Fun die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene voorwaarden van toepassing waren.

Artikel 13: Domicilie
13.1 Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te
Terneuzen.

13.2 De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van
eventuele geschillen, behoudens de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter op grond van het bepaalde in artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing
op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

Artikel 15: Consumenten
15.1 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, zullen de bepalingen als vervat in 3.3 (laatste volzin), 3.10 (laatste volzin), 6.1, 7.1, 8.3, 13.1 en 13.2 niet van toepassing zijn.

15.2 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien Kiddy‐Fun gebruik maakt van haar bevoegdheden als bedoeld in 2.4 en 7.1.

Aldus opgesteld door het team van Full Effect d.d. 14-10-2019, Finlandweg 10C, te Terneuzen.