Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING Kiddy-fun

Kiddy-fun gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen (4538 BL) aan de Finlandweg 10 C, hierna te noemen “Kiddy-fun” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Kiddy-fun verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Kiddy-fun u over de manier waarop Kiddy-fun uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kiddy-fun worden aangeboden op www.kiddyfun.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
Kiddy-fun verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van
www.kiddy-fun.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Kiddy-fun
gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Kiddy-fun.
2. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Kiddy-fun uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook
uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte
houden over uw bestelling. Kiddy-fun verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor
een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
A ls u op www.kiddy-fun.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Kiddy-fun uw gegevens aan deze
verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan
als Kiddy-fun dat doet.
3. Uw account
In uw account op www.kiddy-fun.nl slaat Kiddy-fun onder andere de volgende informatie op: uw
naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en betaalgegevens.
4. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Kiddy-fun deze gegevens net zoals die van andere klanten van Kiddy-fun.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Kiddy-fun geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Kiddy-fun voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde
doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Kiddy-fun een overeenkomst heeft gesloten
waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw
persoonsgegevens;
b) Kiddy-fun op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Kiddy-fun maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische
en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen
toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te
voorkomen van de informatie die Kiddy-fun ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
marco@kiddy-fun.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Kiddy-fun tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.kiddy-fun.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer
geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Kiddy-fun

1. Kiddy-fun heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Kiddy-fun verwerkt ten behoeve van www.kiddy-fun.nl. Kiddy-fun accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Kiddy-fun bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek
aan www.kiddy-fun.nl, tenzij Kiddy-fun op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Kiddy-fun behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing
zal via www.kiddy-fun.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van
www.kiddy-fun.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle
wijzigingen regelmatig deze pagina en www.kiddy-fun.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is
bijgewerkt op 03-07-2018.